Địa chỉ được cấp phép hoạt động: Số 221, Đường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái; điện thoại 02163711777

Quyết định cấp phép hoạt động: Quyết định số 365/QĐ-SGDĐT ngày 03/6/2019

Thời hạn hoạt động: Đến ngày 26/7/2020.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng: Tiếng Anh cho trẻ mầm non