Địa chỉ được cấp phép hoạt động: PG1-06 Vinco Shophouse, Đường Thành Công, phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái; điện thoại 0216......

Quyết định cấp phép hoạt động: Quyết định số 1131/QĐ-SGDĐT ngày 11/12/2019

Thời hạn hoạt động: Đến ngày 16/5/2021.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng: ............