HIỆU QUẢ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QLCL THEO TIÊU CHUẨN ISO

Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đã mang lại hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của Cục ĐSVN, được thể hiện rõ như sau:

- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn cho từng đơn vị và cá nhân;

- Tạo ra hệ thống các quy trình phục vụ cho việc giải quyết các nghiệp vụ cụ thể;

- Hệ thống tài liệu, hồ sơ được sắp xếp, kiểm soát chặt chẽ, giúp cho việc truy cập và sử dụng tài liệu thuận tiện, nhanh chóng; khắc phục những sai sót trong quá trình giải quyết công việc một cách triệt để, ngăn ngừa sự tái diễn;

- Quy định về kiểm soát, đánh giá nội bộ giúp cho Lãnh đạo cơ quan hiểu và nắm bắt rõ chất lượng thực hiện công việc của các bộ phận chuyên môn;

- Nâng cao tính minh bạch và thực hiện đúng các quy định pháp lý về thủ tục, thời gian trong quá trình giải quyết công việc với các tổ chức, cá nhân