Thursday, 09/07/2020 - 15:51|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Ngày ban hành:
10/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Rà soát hiện trạng và nhu cầu sử dụng đất của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
04/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Ngày ban hành:
12/05/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
Ngày ban hành:
06/05/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực