Thursday, 09/07/2020 - 14:44|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Ngày ban hành:
10/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái
Ngày ban hành:
14/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành:
09/06/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
Ngày ban hành:
29/05/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực