Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Thứ 6, 27/4/2018, 0h:34:54
Một số định hướng và giải pháp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS cho CBCC trong thời gian tới
11/04/2018 11:00 SA
Ngày 09 tháng 11 năm 2004 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg về việc đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) đối với cán bộ, công chức (CBCC) công tác tại các vùng dân tộc, miền núi. Thực hiện Chỉ thị, nhiều địa phương đã triển khai và thực hiện tốt công tác này.
Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với CBCC thời gian qua cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Để việc đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho CBCC có hiệu quả hơn cần đưa ra những định hướng và giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, chế độ đối với đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước nói chung và đội ngũ CBCC đến công tác ở các vùng dân tộc và miền núi nói riêng. Những CBCC được điều động, biệt phái đến công tác ở vùng dân tộc, miền núi đã đoàn kết sát cánh cùng với đội ngũ CBCC là người dân tộc thiểu số góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương.

Tuy nhiên, đa số CBCC đến công tác ở vùng dân tộc, miền núi còn gặp không ít khó khăn trong công tác cũng như trong sinh hoạt, mà một trong những nguyên nhân là không biết tiếng dân tộc thiểu số và chưa am hiểu phong tục tập quán, truyền thống văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số. Hạn chế này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Tập huấn giáo viên dạy tiếng Dao cho cán bộ, công chức

Trước yêu cầu cấp bách của công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, quốc phòng, ngày 09/11/2004 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức công tác tại các vùng dân tộc, miền núi.

1. Tình hình thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS cho CBCC trong thời gian qua

          Thực hiện Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 09/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đã triển khai và thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức và viên chức.

Qua tổng hợp từ báo cáo của Sở GDĐT các tỉnh có tổ chức đào tạo, bổi dưỡng tiếng dân tộc cho CBCC, từ năm 2007 đến năm 2017 đã có 25 tiếng DTTS được dạy, 858 lớp học được mở với 36.691 học viên tham gia. Kết quả 100%  học viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng đạt yêu cầu đề ra. Trong đó, học viên xếp loại khá, giỏi khoảng trên 40%. Các học viên sau khi kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng đều sử dụng được tiếng dân tộc để giao tiếp với đồng bào dân tộc trong quá trình công tác.

Đánh giá chung, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố đã triển khai nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức công tác tại các vùng dân tộc và miền núi kịp thời, đúng hướng dẫn, phù hợp với thực tế của địa phương; công tác đào tạo, bồi dưỡng tổ chức có hiệu quả. Sở GDĐT các tỉnh cũng đã phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người dạy và người học. Về cơ bản Sở GDĐT các tỉnh, thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức và viên chức thời gian qua còn một số bất cập, hạn chế như:

- Một số cán bộ quản lý của các Sở, Phòng chưa biết hoặc ít biết tiếng dân tộc nên gặp khó khăn trong công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra;

- Đội ngũ giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số còn thiếu về số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm còn hạn chế. Nguyên nhân là do phần lớn giáo viên chưa được đào tạo chính quy.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc như: sách giáo khoa, tài liệu, tư liệu hỗ trợ chưa đáp ứng được so với nhu cầu của việc dạy và học.

- Về thực hiện chế độ chính sách: Ngân sách của Trung ương, của địa phương đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho CBCC còn hạn chế. Nhiều địa phương chưa có chính sách hỗ trợ, động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo, CBCC thực hiện tốt công tác dạy và học tiếng dân tộc.

- Hình thức tổ chức lớp học: Do địa bàn rộng, đi lại khó khăn nên việc thực hiện dạy tiếng DTTS cho CBCC chỉ được thực hiện tại các trung tâm huyện, thành phố, trong khi nhu cầu cấp thiết là đội ngũ và nhà giáo đang công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS thì không có điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng.

- Đặc điểm cán bộ: Một bộ phận cán bộ, công chức học xong tiếng dân tộc thiểu số nhưng không có điều kiện áp dụng thường xuyên nên không phát huy được tác dụng. Một số cán bộ, công chức có động cơ học tập tiếng dân tộc chưa đúng đắn như nhằm mục tiêu chuẩn hóa, miễn giảm trong việc thi nâng ngạch công chức, bổ nhiệm nên thường chú trọng bằng cấp, ít quan tâm đến chất lượng và quy chế học tập. Các cơ quan, đơn vị chưa xây dựng kế hoạch cho CBCC tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc.

- Thời gian đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc còn rất ngắn chỉ khoảng 3 đến 6 tháng, số tiết học ít nên chất lượng học tập chưa cao.

2. Một số định hướng và giải pháp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS cho CBCC trong thời gian tới

2.1. Định hướng chung

a. Duy trì tốt việc đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi theo Chỉ thị 38/2004/CT-TTg.

Những năm gần đây, hầu hết các Sở GDĐT đã triển khai và thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi. Tuy nhiên, ở một số tỉnh việc làm này chưa thực hiện thường xuyên, có năm tổ chức được nhiều lớp, có năm không tổ chức được lớp học nào. Để thực hiện tốt Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg trong thời gian tới, các Sở GDĐT cần duy trì tốt việc đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi.

b. Đáp ứng nhu cầu dạy và học tiếng dân tộc thiểu số cho CBCC

Hiện nay, một số thứ tiếng đã có nhiều CBCC theo học như: Khmer, Êđê, Mnông, Thái, Hmông, Jrai, Xê Đăng, Kơ Ho,…còn một số thứ tiếng có ít người theo học. Từ thực tế trên, việc đào tạo và bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho CBCC thời gian tới cần tập trung nhiều vào các tiếng chưa có hoặc có rất ít người theo học như: Nùng, Hre, Stiêng, Raglai, Giẻ Triêng, Lào, Pa Kô,….

c. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các khóa đào tạo, đáp ứng yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của các bộ công chức, viên chức, góp phần bảo tồn và phát huy tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

d. Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho người dạy và học tiếng dân tộc.

 2. 2. Một số giải pháp cụ thể

a. Về chuyên môn

- Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBCC về vai trò, ý nghĩa của công tác đào tạo, bồ dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho CBCC.

- Đổi mới và thực hiện nghiêm túc công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho CBCC công tác ở vùng dân tộc, miền núi.

- Tích cực tổ chức các lớp tập huấn, các hội nghị, hội thảo, hội thi để trao đổi kinh nghiệm về đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng tiếng dân tộc trong giao tiếp và trong giảng dạy. Tổ chức cho cán bộ cốt cán về dạy tiếng dân tộc của các Sở GDĐT tham quan học tập tại những địa phương có kết quả cao về công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho CBCC công tác ở vùng dân tộc và miền núi.

- Củng cố và từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy tiếng dân tộc đáp ứng yêu cầu mới hiện nay. Mở các khóa đào tạo về tiếng dân tộc tại các trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm để có các khóa đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc hệ chính quy.

- Tổ chức chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng; tăng cường giao lưu trao đổi để cán bộ, giáo viên có điều kiện học hỏi rút kinh nghiệm trong dạy và học tiếng dân tộc.

- Mời trí thức người dân tộc thiểu số tham gia viết tài liệu về văn hóa, phong tục tập quán, viết truyện….và tham gia trong các Hội thảo, các lớp tập huấn về tiếng dân tộc. Từ đó nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho CBCC công tác ở vùng dân tộc, miền núi.

b. Về quản lý

- Cần có sự phối hợp giữa các Sở, ngành tại địa phương địa phương như Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Ban Dân tộc, Mặt trận Tổ quốc  để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị số 38/2004/TC-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ đạo việc đào tạo bồi dưỡng tiếng dân tộc cho CBCC.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý tốt việc tổ chức đào tạo và cấp phát chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số cho CBCC trên địa bàn các tỉnh. Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng nâng cao chất lượng các lớp dạy tiếng dân tộc.

- Đổi mới và đa dạng các hình thức tổ chức lớp học nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho CBCC trong quá trình tham gia đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc.

c. Về chính sách

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc.

- Các tỉnh, thành phố cần gắn việc học tiếng dân tộc với công tác thi đua khen thưởng. Sở GDDT cần làm nòng cốt trong công tác phối hợp với các Sở, ban ngành trong tỉnh có những chính sách ưu tiên, khuyến khích các giáo viên, cán bộ quản lý biết nói tiếng dân tộc nhằm động viên phong trào học tiếng dân tộc thiểu số./.​

Lưu Văn Minh (Vụ Giáo dục dân tộc)
Tags:  
 
Ý kiến của bạn
Họ tên : Email :  
  Tiêu đề :
 
  Nội dung :