Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Thứ 6, 23/3/2018, 12h:22:8
Quyết định kiểm tra công tác GDTX năm 2015
02/06/2015
Thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Xóa mù chữ - Phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2015 tại huyện Văn Yên từ ngày 10 đến 13/6/2015; huyện Trạm Tấu từ  ngày 24 đến 27/6/2015
​​QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiểm tra công tác giáo dục thường xuyên

 

 GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI

 

           Căn cứ Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 19/7/2012 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa-xã hội năm 2015 và Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao nhiệm vụ và vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015.

           Theo đề nghị của Trưởng phòng GDCN&TX, Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Xóa mù chữ - Phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2015 tại huyện Văn Yên từ ngày 10 đến 13/6/2015; huyện Trạm Tấu từ  ngày 24 đến 27/6/2015 gồm các ông (bà) có tên sau đây:

(có danh sách kèm theo).

Nhiệm vụ của từng thành viên do Trưởng đoàn phân công.

            Điều 2. Nội dung kiểm tra theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở và  Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác xóa mù chữ - phổ cập giáo dục.

Kinh phí đi kiểm tra do Sở Giáo dục và Đào tạo chi trả theo quy định hiện hành từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia.

            Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Giáo dục chuyên nghiệp và Thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên, Trạm Tấu, Trấn Yên, thị xã Nghĩa Lộ và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


DANH SÁCH

Đoàn kiểm tra công tác Xóa mù chữ

và Phổ cập giáo dục tại huyện Văn Yên

(Đính kèm Quyết định số: 286 /QĐ-SGDĐT ngày 02/6/2015

của Giám đốc Sở GDĐT Yên Bái)

 

 

1.

Ông Vương Văn Phát - Chuyên viên chính phòng GDCN-TX, Sở GDĐT Yên Bái

- Trưởng đoàn

2.

Ông Hoàng Đại Nam – Chuyên viên phòng GDCN-TX, Sở GDĐT Yên Bái

- Thư ký

3.

Ông Hà Minh Quyền –  Giáo viên trường Tiểu học số 1 Hồng Ca, huyện Trấn Yên

- Thành viên

4.

Ông Đinh Quang Hợi – Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hồng Ca, huyện Trấn Yên

- Thành viên

5.

Ông Đinh Công Thiềng –  Giáo viên Trường Tiểu học Kiên Thành, huyện Trấn Yên

- Thành viên

6.

Ông Lưu Khánh Trung –  Giáo viên Trường Tiểu học Tân Đồng huyện Trấn Yên

​- Thành viên 
Tags:  
 
Ý kiến của bạn
Họ tên : Email :  
  Tiêu đề :
 
  Nội dung :