$result;}} ?>;}} ?> Tín hiệu vui từ hiệu quả phân luồng