$result;}} ?>;}} ?> Yên Bái: 6.975 thí sinh hoàn thành môn thi thứ 2 kỳ thi ...