Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái về việc đưa trung tâm hành chính công của tỉnh vào hoạt động từ ngày 05/6/2018.